8. maja ja äriline tegevus

Autor: Dane Rudhyar
Kuupäev: 2005-03-31 16:05:00


8. maja ja äriline tegevus
by Dane Rudhyar

Tõlkis Indrek Pajuste

On fakt, et põhiline töö või elukutse enamikul inimestel tänapäeval on hoolt kanda mingit laadi äri eest ja just ärilised probleemid on need, mis meid jätkuvalt ümbritsevad. Seetõttu on küllalt imelik kui astroloog ei suuda leida kindlat kohta sünnikaardis, mis vastaks piisavalt täpselt antud teemale. Vastav olukord saab siiski tekkida vaid juhul kui arusaam astroloogiast rajaneb suures osas vaid iidsetel ühiskondlikel ja kultuurilistel traditsioonidel. Tol ajal ei omanud äri sarnast “kõikehõlmavat” tähendust, mis tal on tänapäeval.
Loomulikult saab astroloog viidata kaardi teisele majale kui asi puudutab rikkust, raha ja muid omandusi. Ta vaatab eelkõige kuuendat ja kümnendat maja kui asi puudutab töö tegemist ja tema elukutset. Need teemad – raha, omandused, amet – on inimkonna teadvuses olnud aastatuhandeid. Astroloogilised viited vastavatele teemadele on mingil määral kaetud 2, 6, ja 10 maja sümbolismi kaudu ka tänapäeval. Aga äri on midagi enamat, olgugi et ta sisaldab endas ka eelpoolmainitud faktorid.
Äri on tegevus, mis puudutab ennekõike kaupade ehk väärtust omavate asjade, raha ja teenuste vahetamist. Mis teeb ärist äri on just vahetus – ehk siis kaubandus või kommerts teiste sõnadega. Seda võib tõlgendada ka kui inimeste, gruppide, organisatsioonide ja rahvaste segunemist.
Äri leidub kõikidel inimtegevuse tasanditel. Tänapäeval võidakse sageli teile öelda sageli:“See on sinu äri, hoolitse selle eest!” Ja seda juba peaaegu igasuguse tegevuse puhul. Te seisate äriga silmitsi pea igal hetkel ja olete sunnitud astuma sellega suhtesse, et hoida ennast elus.
Äri teiste sõnadega on suhtest saadud toode ehk tulem. See asjaolu näitab meile otsekohe, mis on selle teema tõeline astroloogiline indikaator - kaheksas maja. Justnimelt kaheksas maja on see, mis järgneb seitsmendale. Ja seitsmes omakorda esindab aluspõhimõtet, kus isik alustab suhet teise isikuga. Siiski mitte ainult isikutega. Samuti muude objektidega, tööga, väärtustega, üldse välismaailmaga.
Majade tähenduste vanad kontseptsioonid kannatavad liiga kitsaste määratluste all. Igale majale on tavaliselt omistatud vaid mõned tähendused. Seda muuhulgas selleks, et need ei kattuks ülejäänute tähendustega. Õpilased jätavad need iseloomustused meelde ja kasutavad neid, sageli mõistmata, miks ja millest sellised kirjeldused on tulnud.
Siiski ei ole niivõrd oluline teada neid mõningaid traditsioonilisi definitsioone kui et mõista majade järgnevust ja süsteemi kui tervikut. Kogu majade ringi tuleks vaadelda kui inimese kogemusvälja siin maa peal. See kogemusväli jaguneb iseenesest vastavalt teatud põhimõtetele. Ja selle jagunemise mõistmine võimaldabki ilma igasuguse raskuseta anda tähendus igale majale.
Raskused arusaamisel tekivad siis, kui astroloogid on liialt hüpnotiseeritud sodiaagimärkidest. Usutakse tänini, et majade tipud on vaid teatud punktid sodiaagis kuskjuures sodiaak ise on esmase tähtsusega. Minu arvamus on, et selline lähenemine tänapäeval enam ei toimi. Sodiaak ise on olnud tundlik mitmetele erinevatele muutustele läbi ajaloo. Kasutatud on nii märkide kui ka tähtkujude sodiaaki. Tähtkujusid on läbi aegade defineeritud väga erinevalt. Nende piirjooni, nimesid ja iseloomustust on muudetud palju kordi.
Aga maja jääb igal juhul meid sünni ajal ümbritseva ruumi 30kraadise sektori kahemõõtmeliseks projektsiooniks. Tegemist on igal ajal puhta ruumiga. Ja sellesse ruumi saame me üle kanda tähed, sodiaagimärgid või ükskõik, mida hing ihkab. Majade ratas ise esindab ruumi kahteteist suunda, inimkogemuse ja -tegevusvälja. Selle kaks põhikoordinaati on horisontaalne -maapinnal lamav inimene (kui teadvustamatuse sümbol)ja vertikaalne - sirgelt püsti seisev inimene (kui teadvustatult maailmaga kohtumise sümbol).
Esimene maja on suunatud idasilmapiiri poole. See on sümboolne koidik igale tegevusele – niisiis ka sünnile ja ümbersünnile. Astsendent on esimene punkt või allikas, kust leiab indiviidi tõese individuaalsuse. Selle all mõtlen ma eelkõige tema saatuse ainulaadsust – seda, mis teeb teda erinevaks teiste hulgas. Esimene maja ei viita otseselt kehale, kuna viimane on oma olemuselt geenide kaudu “pärandusena” saadud kogum rakkudest ja inimloomuse joontest (ning on see, mida omame; seetõttu leiab väljenduse eelkõige teise maja kaudu). Ta viitab pigem neile asjaoludele, mis sellise “päranduse” tingisid ja nüüd kehalisel tasandil väljenduse leidsid.
Seitsmes maja, mis on suunatud läänehorisondile, on täiendavana ühtlasi individuaalsuse vastandiks. See tähendab vajadust olla suhetes teistega ja seda, kuidas indiviid sellesse vajadusse suhtub – niisiis tema armastust ja vihkamist, abielu ja partnerluse põhijooni, sõdu, lahutusi jne.

Nii nagu teine maja järgneb esimesele, järgneb kaheksas maja seitsmendale. Mida see “järgnemine“ võiks tähendada?
See tähendab eelkõige kahte aspekti, mis mõlemad võiksid olla selgelt mõistetavad. Loomulikult kui majad meie jaoks üldse tähendust omavad. Teine maja paljastab eelkõige selle, millel on potentsiaali substantseeruda ehk ainestuda ja annab esimese maja (ja astsendendi) poolt esindatud isiku individuaalsusele selgepiirilisema kuju. Teiseks, näitab ta kuidas isiku (esimene maja) individualiseerunud tegevused mõjutavad ja muundavad tema keha ja ühtlasi keskkonda kuhu ta on sündinud.
(Etterutates olgu öeldud, et sarnaseid põhimõtteid leiab ka seitsmenda ja kaheksanda maja järgnevuses.) Kui mõistame paremini teise maja tähendust esimese suhtes, on lihtsam tuletada ka kaheksanda maja tähendus seitsmenda suhtes.

Kõigepealt esimene ja seejärel teine maja viitavad sellele, mis see on, mis võimaldab isiku individuaalsusel avalduda ja seeläbi demonstreerida iseennast. See võib olla näiteks rikkus ja võimalused sellest lähtuvalt. Seega avaldab isik ennast nende võimaluste läbi, mida ta omab ja kuidas suudab neid võimalusi kasutada ehk nende kaudu toimida. Aga kõige esmane asi, mida indiviid omab (ehk mille kaudu toimib), on tema keha. Kõik sellega seotud teemad või avaldumata anded asuvad varjatud olekus tema geenides, psüühilises iseloomus jne. Iga energia, peidetuna isiku loomuses (ehk individuaalse hinge minevikus), viitab teisele majale. Tegemist on sisemise rikkusega ja isik võiks seda kasutada kui head eestkostet. Vastasel juhul kohtleks ta seda võimalust halvasti ehk teisisõnu jätaks kergemeelsena selle kasutamata.

Ükski indiviid ei sünni vaakumisse. Seetõttu see, mida ta teeb oma omandustega (nii sisemiste kui ka välistega) peab leidma reageeringu ümbritsevast keskkonnast. Ja see ümbritsev reageeribki vastuseks kõigele sellele, kas aidates kaasa ja julgustades või hukkamõistes ja takistades. Järelikult teine maja teatud mõttes piirab indiviidi tegutsemist, püüdes iga hinna eest end maksma panna. Ehk suurema ettevaatlikkusega püütakse siin määratleda isiku tegevusi. Kui teda ümbritsev ühiskond oponeerib mingis suunas teravalt isiku individuaalse olemusega, on ta sunnitud aktsepteerima seda kui „siiamaani ja mitte sammugi kaugemale“ piirangut oma elus või rakendades suure koguse energiat võitlema selle kitsenduse vastu.

Seitsmes ja kaheksas maja

Tulles nüüd seitsmenda maja juurde, on meil tegemist mitte niivõrd unikaalse ja erilise isedusega, kui vajadusega kus see ise tahab suhestada ennast maailmaga ehk teiste indiviididega. Need kaks on tegelikkuses muidugi ühe ja sama mündi kaks poolt. Jäära tõusumärgiga isik suhestab ennast teistega Kaalude omadustest lähtuvalt. Kui tal on Marss esimeses majas, väljendub tema mingil määral agressiivne innukus, vajadus projitseerida ennast välispidiselt kõige selgepiirilisemalt selles, kuidas ta kohtleb inimesi ja soovib olla nendega intiimsuhetes.
Niipea kui otsitakse mingit püsivat suhestatust, osutub vajalikuks mingit liiki leping või kokkulepe, olgu siis sõnalises või kirjalikus vormis. Igasugune jagamise protsess või igasugune andmine-võtmine on mõlemapoolne otsus. Tänapäeval nimetatakse pea igasugust sarnast ettevõtmist äriks. (tõlk.) Isegi sõjadeklaratsioon on sarnaselt igasuguse sõbraliku kaubandusliku kokkuleppega andmine ja võtmine ehk äri. Järgnev küsimus on: kuidas see andmise-võtmise protsess toimima hakkab? Ehk teisisõnu: milline saab olema (äriline) tulemus?
Iga äriline tegevus sisaldab endas toimivat partnerlussuhet või seaduslikku kokkulepet. Käesolev ühiskond on eelkõige äriline ühiskond kuna inimestel on lakkamatult tegemist kõikvõimalike lepingutega. Iga trükitud rahatäht on nagu leping – teineteise heaolu ja usalduse sümboliks. Kogu meie elu rajaneb krediidil (lad.k. credo – uskuma) – mis tähendab: „mina usun sind“. See usk on seitsmenda maja teema. Aga mis toimub nende krediiditehingutega või teie pangasäästudega või naftakompanii aktsiatega, mille olete endale soetanud - see on juba kaheksanda maja teema. Kaheksandas majas ei ole midagi müstilist või okultset. Selle väitmine, ilma et asja sisu mõistaksime, tähendab kinni jäämist vanadesse astroloogilistesse kummitustesse. Kuid tuleb möönda, et siin on tegemist inimsuhestatuse tagajärgedega ja alati ei ole need selgelt viie meelega hoomatavad. Seda, kui soovite, võib nimetada mõnes mõttes okultseks.
Kui üks diktaator tõuseb võimule emotsionaalsete loosungitega, luues sellega kummalise suhte iseenda ja rahva vahele (mida on hästi demonstreerinud näiteks Hitler aga ka paljud teised), siis tulemust sellisest suhtest võib nimetada okultseks, kuna välja ilmuvad kõrge energeetilise potentsiaaliga ja destruktiivsed kurjuse jõud. Selline tulem on tõepoolest kaheksanda maja teema.
Seetõttu kõik rituaalid, milledes inimolendid ühinevad, et ehitada ühiseid mõttekujundeid, mis omaksid jõudu – olgu armastuse või kurjuse – ja selleks meelitavad nendesse mõttekujunditesse psüühilist või kosmilist energiat, selle kõige toimimisväljaks on kaheksas maja.
Isegi klassikalisel tõlgendusel, et kaheksas maja viitab pärandustele, on meil tegemist tulemitega kokkulepetest. Selleks võib olla nii testament kui ka vastav seadusepügal, mis teeb lähimast sugulasest pärija. Aga see on siiski siit ilmast lahkunud inimese vaba tahte avaldus. See inimene võis teid pärandusest ilma jätta, või oma testamenti lülitada, kuna teist lugu pidas.
Kontrastiks tooksin näite, et keegi ei ole suuteline tahtlikult muutma geene, mida sisaldasid isikut ilmale toonud sugurakud. Niisiis on geneetiline „pärandus“ teise maja teema. Te ei ole sündinud mitte niivõrd koos selle pärandusega, kuivõrd selle keskelt. Ja te ei saa siia midagi parata. Siin ei ole tegemist teadliku suhtega (kui te muidugi ei usu reinkarnatsiooni ja karma seadust, ning hinge võimet valida endale vanemaid... väga küsitav oletus paljude jaoks tänapäeval).
Aga äriline tegevus on teie tegevus. Teil ei ole mitte ainult õigus vaid ka kohustus valida suhe, millesse te sisenete ja vastavalt suhtest tekkinud vajadustele sellele reageerida ainult enesele iseloomulikul viisil. See reageerimine võib olla kas ülesehitav või lagundav: lahkus või isekus, armastusväärne mõistmine või kannatamatu põikpäisus ja armukade omamiskirg. Märksõnaks on siin õige suhe (seitsmes maja), millest on võimalik tuletada ülesehitav, inspireeriv äriline rituaal või tulemuslikult töötav partnerlussuhe ühes või teises vormis (kaheksas maja).
Sõnad riitus ja rituaal tulenevad Sanskriti keelsest terminist rita, mis tähendab korrektset protseduuri, tõele vastavat tegevust. Kõiksugused tegevused alates pitsa kohaletoimetamisest, pangaoperatsioonidest, kuni väärtpaberitehingute ja üleriiklike valimisteni on rituaalid. Nad kõik moodustuvad sotsiaalsetest suhetest.
Ei möödu ühtegi tundi päevas kui me ei ole hõivatud kaheksanda maja probleemidega. Tänapäeval oleme samavõrd kinni lakkamatutes rituaalides (olgugi, et sageli seda enesele teadvustamata) kui seda olid mees ja naine iidses India ühiskonnas. Nende iga tegevus oli kui religioosne rituaal, mis oli kontrollitud ja õnnistatud tolleaegsete brahmanite ehk preestrite poolt. Need omakorda tegutsesid kui kosmilise seaduse järelvalvajad ja nende seaduste rikkumine tõi kaasa hirmsaid tulemusi.

Kas me peaksime kohanduma või muunduma (transformeeruma)?

Siiski on rituaalil ka teine aspekt. See nõuab kooskõla ja tegelikkuses sageli ka sundust. Igasugune leping, et olla kehtiv peab olema kooskõlas tavadega. Või vähemalt ei tohiks see rikkuda kohalikke seadusi . Sellest hetkest, kui olete ennast nö. käivitanud, olete lõksus. Käik on sisse lülitatud ja rattad peavad hakkama pöörlema — selline on „karma“ tegelik tähendus. Rataste liikumise kiirus on määratletav sellega, millise käiguga sõidetakse. Tsüklit saate muuta vaid vahetades käiku — ja see otsus võib vahel olla üsna krigisev ja ohtlik, eriti kui seda tehakse ootamatult või mittevastavalt sõidukiirusele. Võimalus on muidugi käik üldse välja võtta aga siis jääb masin hoopis seisma.
Sel hetkel kui sisenete suhtesse — mis oma olemuselt võib toota tagasipöördumatuid muutusi nii teile endile kui ka teistele suhtes osalejatele — on alati osaline ka ühiskond (ja laiemas mõistes Universum). Ja seesama ühiskond nõuab kooskõla. Igasugune suhtluskond teab alateadlikult, et iga põhjalik muutus ühiskonna aluspõhimõtetes (tema Saturnilikus „skeletis“ kui allegooriliselt väljenduda) saab toimuda vaid läbi inimsuhete üha laieneva tegevuse. Kui mul tekib peas revolutsiooniline mõte, ei tee ühiskond sellest veel välja, sest tal ei ole olnud võimalust sellest teada saada. Kui ma aga ühendan selle oma arvates isikliku mõtte, uskumuse või tõe (esimene maja) ajendil inimesi, nende ajusid, käsi või südameid, siis vabaneb transformeeriv energia ja sellest võib saada revolutsiooniline murrang veel sellessamas ühiskonnas.
Ühiskond lubab indiviidi tegevuses teatud individuaalset variatsiooni ehk eemaldumist normist aga ta on sügavalt mures suuremate ebakõlade pärast. Kui inimesed ei kohtu enam tavapärasel viisil, siis äriline tulemus sellistest suhetest — see energia, mis siis vabaneb ehk suhte psüühiline või mentaalne järelm — võib häirida kogu kommuuni rituaale nii väärtuste, kaupade kui teenuste vahetamisel. Selline liikumine nagu näiteks kooperatiivid, toob ärilisse tegevusse erinevaid ajendeid ja suhtumisi. Seeläbi muutub ta ohtlikuks status quo’le, mida taotleb ühiskond. Igasugune eba“normaalne“ suhete poolt (nii armastuse kui kaubanduse) loodud energiakasutus loob alati uue pretsedendi. Aga kogu äriline ettevõtmine selleks, et püsida stabiilsena, sõltub täiel määral loodud pretsedentidest.

Teise ja kaheksanda maja puhul on stabiilsusel ülim tähtsus. Teise maja puhul on kaalul inimloomuse stabiilsus ja püsivus – geneetika, rassiline traditsioon jne. Indiviidi muutused peavad aset leidma antud raamides. Inimene ei saa välistada etteantud raame, püüeldes olla mingi uut tüüpi „näidiseksemplar“. Ta ei saa lõigata silmapaistvat või produktiivset kasu oma unikaalsusest indiviidina ei füsioloogilisel ega psühholoogilisel tasandil. Vastav põhimõte bioloogilisel tasandil on näiteks see, et aatomkiirguse liiga laias skaalas vabanemine võib osutuda hävituslikuks. Võib väita, et indiviidid, kes on sündinud liiga paljude eriliste okultsete võimetega, kõigutavad suure tõenäosusega inimloomuse stabiilsuse aluseid.

Kaheksandas majas on kaalul ühiskonna alustalade püsivus. Võib öelda, et ühiskond on tohutult keeruline inimsuhete mänguväljak, kus leidub nii loovaid kui hävitavaid (bioloogiliselt võib öelda anaboolseid ja kataboolseid protsesse) jõude. Ühiskond algab seitsmendast majast. Tegelikult ei koosne ju ühiskond mitte indiviididest vaid pigem inimestevahelistest suhetest. Maailm erinevatest indiviididest muundub hoopis teiseks reaalsuseks – ühiskonnaks.
Kogukond on samasugune jaotunud inimsuhete väli, nagu näiteks valitsus, mis on jaotunud erinevateks kabinettideks või näiteks kirik, mis on jagunenud erinevateks preesterkondadeks. Kõikjal valitseb hierarhia. Isikud tegutsevad oma väiksemates üksustes. Nad tulevad ja lähevad aga jaotused ise ja süsteem (kirik, valitsus) ise jäävad alles. Süsteem ise on vastu igasugustele muutustele, sest valvab erinevate jaotuste vahelise kooskõla järele. Selles kooskõlas on lubatud vaid väike, limiteeritud ja süsteemi jaoks ohutu mängumaa indiviidile.
Me näeme sellist situatsiooni toimimas väga selgelt erinevates riikides – nii poliitikas kui ka äris, koolides ja riigiasutustes. Samuti teaduses, kus eksisteerib kokkuleppeline vastavus mitte-tõestatud teaduslike postulaatide suhtes ja isegi uuringutes lähtuvate teatud lähtesuundade suhtes. Mõni suur geenius võib tutvustada küll oma uut teooriat, kuid teaduse üleüldine areng on seotud siiski küllaltki täpsete intellektuaalsete köidikutega.
See üleüldine vastavus on omane kõigile kaheksanda maja teemadele. See on juuresolev iga rituaali puhul; iga sõna, tegu, žesti peab saama rangelt defineerida traditsiooni või avalikkuse poolt. Ja mittevastavuse puhul kleebitakse külge vastav silt tõsise karistuse ähvardusel. See põhimõte on kaasatud ka kõikjale ärilisse tegevusse. See on aluseks seadusele – „üldisele seadusele“, normidele vastavate sotsiaalsete protsesside olemusele, konstitutsioonile, Pühale Raamatule. Kõik nimetatud muutuvad justkui standardiks ja eeskujuks inimsuhetele. Nendel püsib ühiskonna eetiline alus, õigluse olemus.

Surm või uuestisünd

Kaheksandast majast räägitakse ka kui surma majast. Norm surmab liiga ekstsentrilise indiviidi. Partnerluse toimimapanemise rutiin imab endasse sageli mõlema partneri unikaalsuse. Võtmisel-andmisel hävitab võtmine andmise originaalsuse: kaks (või rohkem) hakkavad käituma kui üks, liiga sarnaselt. Suhe võib hävitada suhestatud isikute personaalsused.
Ometi võib see kaheksanda maja surm tähendada ka uuestisündi, olgugi et see viimane termin ei kajasta adekvaatselt seda, mis toimub kui indiviidile – kes on ületanud kriisid ja tõelise jagamise puhastustule – saab ilmsiks tema saatuse uus, sügavam ja laiem olemus siin maailmas. Individuaalsust (esimene maja), mis baseerub vaid sellel teadmisel kui eriline ja ainulaadne isik on, võib lugeda puhtaks egotsentrilisuseks (enesekesksuseks). Aga tõeline indiviid on kaugelt palju enamat kui vaid ego. Individuaalsus saab puhkeda õitsele alles siis, kui ta avastab oma tähenduse ja koha ühiskonnas ja ühtlasi Universumis. Ta saab vaid õppida läbi isetute suhete, läbi armastuse, jagamise – ehk läbi seitsmenda maja inimsuhete sulatusahju — olema osaline maailma korras.
Kui neid kriise kohatakse täielikus seotuses, kui „teist“ aktsepteeritakse ilma reservatsioonideta – siis on tegemist otsekui ristimisega seitsmenda majas. Selle läbi siseneb indiviidi mingi kõrgem jõud, aga ainult siis kui ta on julgenud üleni „kasta“ end seotuse vetesse. Seejärel järgneb kiusatus sümboolse kaheksanda maja lävepakul. Järgneb küsimus: nüüd, mil sa omad jõudu (võimu), mida sa sellega peale hakkad? See vaimujõud on taevane pärandus, mis kättesaadav igaühele. Aga selleks on vaja eelnevalt kvalifitseeruda läbi puhaste motivatsioonide kadalipu.
Inimeksistentsi tavategutsemisel muundub seitsmenda maja suhetest sündinud energia koheselt (1) rikkuseks, (2) ego ülistamiseks, (3) võimuks inimeste üle. Vaid Jumalasarnane indiviid suudab tagasi tõrjuda ja kõrgemale tõusta sellest kolmesest kiusatusest. Seepärast on kaheksanda maja kogemused maalitud tavaliselt nõnda süngetes värvides. Äriline tegevus viib kasumini ja kasumit motiivina suudab ego näha kui partnerluse peamist põhjust – üks naitub raha pärast, teine hakkab äri tegema, selleks et rikkaks saada.
Selline on traditsiooniline lähenemine vastavalt kaheksanda maja teemadega. Tulemusena see pisike individuaalsuse säde ja ebalev muundumise soov või ka armastuse läbi ümberkujunemise romantiline ideaal, kõik nad neelatakse nn. täiskasvanu-elu rituaalide poolt.
Üheksandas majas õpib ärimees seda, kuidas seadusele kuuletuda või sellest mööda hiilida. Kümnendas majas jõuab ta ettevõtte juhatusse. Üheteistkümnendas mängib alati golfi „õigete inimestega“ prestiižikas klubis. Kaheteistkümnendas asutab ta heategevusühingu, et jäädvustada oma ego, samal ajal võimalusega tulumaksust paremini kõrvale hiilida. Ja kõik on hästi.
Kuid nö. lahinguväljaks või katseklaasiks on siiski kaheksas maja. See maja vormib inimesest pühendunud, eelkõige vaimses mõttes ümberkujunenud inimese. Ükskõik millises maailma transformeerivas sfääris siis tema vaimne sünnijärgne õigus (pole vahet, kas väike või tohutu) ka avaldub. Või teisel juhul on see edukas ärimees, kes muudab veelgi tardunumaks ühiskonna või kultuuri teatud rituaalid. Või siis kolmandal juhul lihtsalt üks inimene miljonitest, kes kohastub ilma erilise edu või läbikukkumiseta ja seda nii vaimselt kui materiaalselt.
Kaheksanda maja probleemid ja katsumused on igapäevased. Nad viitavad väikestele otsustele, mida isik peab tegema igapäevaselt oma eluga, tööga, koduga seoses. Neid otsuseid ei peaks tegema (kui otsitakse astroloogilist nõuannet) ilmselt vaid lähtudes kaheksanda maja näitajatest. Aga kaheksandas on meil soovituslikud põhijooned kõigele, mis puutub ärisse, toimivasse partnerlusse, igasuguste lepingute sõlmimisse ja nende lõpetamisse – nii isiku psühholoogilisel ja abielu tasandil kui ka ärilises maailmas.
Praktiliselt kõik rikkus, sotsiaalne võim, igasugused füüsilis-kehaline elujõu avaldumise vormid, kõik need on mingisuguste suhete tulemid. Kaheksandas majas paljastuvad kõikide inimsuhete tõelised kvaliteedid ja suhete tegelikud motiivid. „Te tunnete neid viljade järgi“. Ja olemas on palju, väga palju erinevaid vilju.


Selle artikli kohta on 2 kommentaari!

....................................................................................................................
pipar 2005-04-02 18:11:42

10 kuud eelmisest artiklist. oleks parem, kui neid artikleid tihemini ilmuks:)

....................................................................................................................
karli 2005-12-06 14:38:07

Kõik on okay

....................................................................................................................
1-2

Nimi
E-mail