Messiaen 9 GEM 53
Gase 9 GEM 55
Williefowler 10 GEM 1
Britneyschmidt 10 GEM 2
Nyrola 10 GEM 4
Takaji 10 GEM 5
Varnhagen 10 GEM 6
Stewartbushman 10 GEM 6
Ferri 10 GEM 8
Brady 10 GEM 9
Veralynn 10 GEM 9
Moranhidalgo 10 GEM 10
Prothous 10 GEM 10
de Coninck 10 GEM 10
Antonwu 10 GEM 15
Irpedina 10 GEM 15
Linchinghsia 10 GEM 18
Akihiro 10 GEM 22
Niihama 10 GEM 23
Lugano 10 GEM 24
Pinakibose 10 GEM 25
Fast 10 GEM 25
Gongmyunglee 10 GEM 26
Ranke 10 GEM 26
Suganthkannan 10 GEM 27
Suesong 10 GEM 27
Jonburroughs 10 GEM 33
Jacoby 10 GEM 33
Hephaistos 10 GEM 35
Dinotina 10 GEM 37
Symeonplatts 10 GEM 39
Jodorowsky 10 GEM 41
Marcgraf 10 GEM 41
Ekbaltouma 10 GEM 43
Monica 10 GEM 43
Ostrovskij 10 GEM 45
Kochi 10 GEM 51
Joshuatree 10 GEM 51
Hurukawa 10 GEM 54
Israel 10 GEM 55
Handsberry 10 GEM 55
Bignonia 10 GEM 58
Guywells 10 GEM 58
Natashachugh 10 GEM 58
Gerdbuchholz 11 GEM 4
Ericfoss 11 GEM 5
Hollyerickson 11 GEM 7
Suntharalingam 11 GEM 8
Bobkepple 11 GEM 11
Io 11 GEM 12
Robwilliams 11 GEM 14
Hillaryoas 11 GEM 16
Tricomi 11 GEM 17
Berlind 11 GEM 17
Robertwielinga 11 GEM 20
Phaethon 11 GEM 20
Romanishin 11 GEM 21
Ceres 11 GEM 22
Crimea 11 GEM 23
Nolli 11 GEM 25
Aoba 11 GEM 29
Esterhuysen 11 GEM 32
Birute 11 GEM 32
Janequeo 11 GEM 34
Cremaschini 11 GEM 35
Kiev 11 GEM 36
Craigstevens 11 GEM 36
Eminescu 11 GEM 38
Goran 11 GEM 39
Giampieri 11 GEM 40
Eratosthenes 11 GEM 43
Vrindamadan 11 GEM 44
Niels 11 GEM 45
Nakahiroshi 11 GEM 47
OLRAP 11 GEM 48
Borishanin 11 GEM 48
Mikiyasato 11 GEM 50
Van den Eijnde 11 GEM 50
Los Molinos 11 GEM 50
Aeolia 11 GEM 52
Hormuthia 11 GEM 52