download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
134                                   Sophrosyne
197                                   Arete
227                                   Philosophia
251                                   Sophia
259                                   Aletheia
275                                   Sapientia
829                                   Academia
2440                                   Educatio
3402                                   Wisdom
7756                                   Scientia
21000                                   L'Encyclopedie


download list of asteroids in this group in Zet act format.