download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
1566                                   Icarus
1620                                   Geographos
1685                                   Toro
1862                                   Apollo
1863                                   Antinous
1864                                   Daedalus
1865                                   Cerberus
1866                                   Sisyphus
1981                                   Midas
2063                                   Bacchus
2101                                   Adonis
2102                                   Tantalus
2135                                   Aristaeus
2201                                   Oljato
2212                                   Hephaistos
2329                                   Orthos
3103                                   Eger
3200                                   Phaethon
3360                                   Syrinx
3361                                   Orpheus
3752                                   Camillo
3838                                   Epona
4015                                   Wilson-Harrington
4034                                   Vishnu
4179                                   Toutatis
4183                                   Cuno
4197                                   Morpheus
4257                                   Ubasti
4341                                   Poseidon
4450                                   Pan
4486                                   Mithra
4544                                   Xanthus
4581                                   Asclepius
4660                                   Nereus
4769                                   Castalia
5011                                   Ptah
5143                                   Heracles
5731                                   Zeus
5786                                   Talos
6063                                   Jason
6239                                   Minos
6489                                   Golevka
7092                                   Cadmus
9162                                   Kwiila
10563                                   Izhdubar
11066                                   Sigurd
11311                                   Peleus
11500                                   Tomaiyowit
11885                                   Summanus
12711                                   Tukmit
12923                                   Zephyr
14827                                   Hypnos
24761                                   Ahau
25143                                   Itokawa
37655                                   Illapa
38086                                   Beowulf
54509                                   YORP
69230                                   Hermes
85585                                   Mjolnir


download list of asteroids in this group in Zet act format.